Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Stránky tříd škola > Třída 3.B

 

Třída 3. B

...

ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ V ROCE 2022/2023

        

      Zadání domácích úkolů ze dne 22. září 2022:
 
     Čj - Písemné a ústní opakování tvrdých a měkkých slouhlásek, významy slov
            Dú: Nový PS str.6 a 7
     M - Písemné opakování učiva násobilky, hravá matematika, připravené PL k procvičení učiva
     Prvouka - Příprava zítřejší vycházky do centra města Prostějova, beseda

       

      Zadání domácích úkolů ze dne 21. září 2022:
 
      Čj - Procvičování učiva 2. ročníku, hravé učení
             Dú: v novém PS ČJ vyplnit str. 4 a 5/opakování učiva/
      M - Procvičování učiva hravou formou, nový PS do M s úkoly, PL
             Dú: PL na opakování násobení a dělení, sčítání a odčítání v oboru do 100
      Čtení/psaní - Nácvik hlasitého čtení článku Proč chodí děti do školy, co děláme ve škole
                            beseda o školní práci
      Pč - Klíč, práce s papírem a domalovávání klíče podzimními motivy

    

     Zadání domácích úkolů ze dne 20. září 2022:
 
     M - Násobení a dělení v oboru násobilky, hravá matematika, PL
           /  děnně trénovat násobky a násobilku/
           Dú: PL 
     Čj - Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě a mě,
            písemné procvičování učiva
            Dú: PL / většina žáků mají hotové obě strany ze školy/
     Tv - Pohybové hry, příprava žáků na testování, průpravná cvičení
     Čtení /psaní - Omluva, pozdní příchod, nácvik hlasitého čtení článku
                            Jak se může pčijít pozdě do školy, školní řád
     Vv - Děti, pozor, červená, výtvarná soutěž,dopravnísituace u nás ve městě,
            volná ktesba

         

      Zadání domácích úkoů ze den 19. září 2022:
   
      Čj - Opakování učiva 2. ročníku, abeceda, řazení slov podle abecedy, psaní velkých písmen, jména a příjmení,
             druhy vět, slovní druhy, jejich určování, psaní u, ú, a ů.
             Dú. příprava na písemné opakování 
      M - Násobení a dělení 6, násobky 6, opakovat násobení a dělení včetně násobků 2 - 5,
            klasifikace příkladů se závorkami, řešení jednoduchých slovních úloh,
            jejich řešení, pětiminutovka z probraného učiva
            Dú: zítra písemná prověrka z násobků
       Prvouka - Prostějov a okolí, sousední obce, historie založení našeho města,
                       naše radnice
       Hv - Opakování - hymna, nácvik písně, chování při hymně, prvky vlastenectví, státní symboly,
               píseň Ach synku, synku, zpěv
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      Zadání domácích úkolů ze dne 16. září 2022:
 
      Sloh - Exkurze na statek, vypravování o mimoškolních aktivitách žáků,kde byli 
                 o prázdninách s rodiči, opis textu
      Geometrie - Opakování geometrických těles a tvarů, PL
      Čtení/ psaní - Můj čtenářský deník, nepovinná četba, seznámení žáků s knihami,
                             návod na vypracovávání zápisů do čtenářského deníku, hlasité čtení
                             článku O Pipi dlouhé punčošce

      

 Zadání domácích úkolů ze dne 15. září 2022:
    
     Čj - Písemné opakování učiva, diktát vět, skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě,
            Dú: dokončit PL s učivem
     M - Opakování učiva 2. ročníku, příklady se závorkami, násobení a dělení
            v oboru násobilky, matematické hry
     Prvouka - Prostějov, město, kde žijeme, bydlíme společně s rodiči a sourozenci,
                      založení města, naše radnice

        

     Zadání domácích úkolů ze dne 14. září 2022:
 
      Čj - Tvrdé a měkké souhlásky, jejich písemné procvičování/ v diktátových sešitech/
             prosím podpisy a zpětnou kontrolu od vás rodičů
             procvičování slovních druhů, PL
      M -  Příklady se závorkami, procvičování násobení a dělení 2-5, sčítání a odčítání
             s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100/ ve školním sešitě, PL/někteří 
             žáci stihly vyplnit PL ve škole, zbytek žáků za Dú
      Čtení/psaní - Nácvik hlasitého čtení článku Kdo se bojí, nesmí do lesa. Význam lesa pro člověka, vyprávění příběhů
                            z lesního prostředí, učivo o Přísloví 
       Pč - Práce s papírem, podzimní ovoce, veselé jablíčko, lepení, stříhání, dotváření

       

     Zadání domácích úkolů ze dne 13. září 2022:
 
    M - Příklady se závorkami, sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
    Čj - Písemné procvičování učiva, slovní druhy
    Čtení/psaní - Naše rodina, vyprávění o svojí rodině, procvičování psaní písmen
                       z abecedy
    Vv - Výtvarné ztvárnění vystoupení Loutky tančí
 

         

     Zadání domácích úkolů ze dne 12. září 2022:
 
     Čj - Procvičování učiva 2. ročníku, řazení slov podle abecedy, slovní druhy
     Matematika  - Slovní druhy, příklady se závorkami, matematické hry
     Prvouka - Naše město Prostějov
     Hv - Státání hymna, vyprávění o jejím vzniku, zpěv písní
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Zadání domácích úkolů ze dne 6. září 2022:

 
      M - Opakování učiva ze 2. ročníku, sčítání a odčítání v oboru do 20 i do 100
            / s přechodem i bez přechodu/, násobení a dělení v oboru násobilky
            Dú: PL - první strana ve škole, druhá - domácí příprava
      Čj - Opakování učiva ze 2. ročníku, Abeceda, Věta, slovo, slabika, Význam slov, Psaní u, ů a ú
       / osnova ve školním sešitě/
      Tv - Poučení o BOZP v malé i velké tělocvičně, na venkovním sportovišti
      Čtení/psaní - Vzpomínáme s dětmi na prázdniny, vypravujeme příběhy, náš domov, čtení
                            článků o domově, procvičování psaní malých a velkých písmen
       Vv - Výtvarné ztvárnění prázdnin, kresba
 
 
        Zadání domácích úkolů ze dne 7. září 2022:
 
 
        Čj  - Opakování učiva 2. ročníku
             - Tvrdé a měkké souhlásky
             -  Párové souhlásky
             -  Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
             - Slovní druhy
                Dú :   PL na doplňování párových souhlásek, obě strany, nemusí být vymalován
 
         M  - Procvičování učiva 2. ročníku
              - Násobení a dělení 2 - 5
              - Sčítání a odčítání v oboru do 100
                Dú: PL na procvičení učiva
        Čtení/psaní - naučit zpaměti báseň Cestička k domovu str. 4 v Čítance
         Pč - práce s papírem - podzimní list, využití mozaiky
 
        
      Zadání domácích úkolů ze dne 8. září 2022:
   
       M - Příklady se závorkami, opakování slovních úloh, první pětiminutovka
       Čj - Procvičování pravopisu tvrdých a měkkých souhlásek, doplňovací cvičení,
            Dú: PL na pondělí
       Prvouka - Domov, kde žijeme, naše město Prostějov, Hanácké slavnosti
                       beseda
                       Dú: namalovat naši školu
 
        
      Zadání domácí úkolů ze dne 9. září 2022:
    
     Geometrie - opakování učiva ze 2. ročníku
                         /osnova v geometrickém sešitě/
 
      Sloh - Co jsme dělali o prázdninách, mluvíme ve větách, skládáme slova do vět,
                 mluvíme spisovně
      Čtení/psaní - referáty z prázdnin, přednes básně Cestička k domovu a její klasifikace,
                            popis svého oblíbeného místa u nás doma, naše rodina
 
 
 
 
 

 

 

04 třída ferda předek

                                                                                                                                                      I.B

                                  Vítá Vás nový školní kolektiv žáků třídy I. B. 

20200901_081946.jpg     

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Dvořáková        

 Důležité informace pro rodiče 1.tříd

Docházka do školy:   - děti přicházejí do školy nejpozději v 7:55, aby si stačily připravit pomůcky na vyučování

 • žáci si ukládají své věci ve třídě samostatně, s rodiči se rozloučí před školou                  
 • pokud někdo potřebuje chodit do školy dříve, má možnost přijít do ranní školní družiny

Rodiče jsou povinni seznámit třídní učitelku se zdravotním stavem žáka – viz. dotazník (prosím vyplňte a obratem pošlete zpět) 

Během prvního týdne, prosím, o vyplnění žákovské knížky, následující dny obalení učebnic a sešitů (PS a ostatní učebnice budou žáci dostávat postupně), nachystat cvičební úbor, ostatní potřeby.

cvičební úbor: sportovní oblečení, sportovní boty na ven i do tělocvičny

v aktovce: pouzdro, desky, sešity, svačina, pití, kapesníčky

v pouzdře: ořezané tužky, pastelky, guma, nůžky, ořezávátko – nutné vše každý den ořezat, pera zatím nenosit

Jak naučit děti rychle číst

plastové zásobníky pod lavicí: pomůcky do VV a PČ dle pokynů vyučujícího, zatím jsou dostačující

Provoz školní jídelny: žáci odcházejí na oběd vždy v doprovodu paní učitelky a paní vychovatelky onemocní-li dítě  jsou rodiče povinni obědy dítěti odhlásit

Omluvenky: rodič je povinen své dítě omluvit do 2 dnů, viz. školní řád, všechny omluvenky budou zapsány v žákovské knížce a podepsány zákonným zástupcem, žáka lze samozřejmě omluvit i telefonicky jestliže potřebují rodiče uvolnit dítě během vyučování, domluví se předem s třídní učitelkou a převezmou si dítě z rukou učitele

Školní družina:           při zájmu o ŠD  rodiče předběžně vyplnili přihlášku i ke stravování

Domácí úkoly:           každý DÚ bude podepsán zákonným zástupcem, vždy bude označen červenou hvězdičkou při nepřítomnosti žáka se rodiče domluví s paní učitelkou na domácích úkolech prostřednictvím e-mailu                                 

Žákovská knížka:      bude rodiči kontrolována každý den, bude podepsána pravidelně

Podpisy rodičů:          jak už bylo zmíněno, rodiče budou pravidelně podepisovat žákovskou knížku, domácí úkoly a deníček(spojovací notýsek)

 Třídní schůzky:         na třídní schůzky se dostaví zákonní zástupci, pokud nebudou rodiče moci, alespoň se

  spojí telefonicky nebo si domluví náhradní termín, pokud bude něco v nepořádku, budou rodiče informování i mimo třídní  schůzky telefonicky nebo zprávou do žákovské knížky

Změny u žáka :          jakákoli změna u žáka (zdravotní stav, změna bydliště, změna v zaměstnání rodičů, apod.) musí být nahlášeny třídní učitelce

PPP ( pedagogiko psychologická poradna) – o vyšetření dítěte v PPP si žádá sám rodič

Preventivní prohlídky – prosím rodiče o dodání preventivních prohlídek dětí – DŮLEŽITÉ!!!

 

Doporučuji navštívit:        https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku

SPRÁVNÉ PSANÍ

KONTROLUJTE PŘI PSANÍ tzv. špetkovitý úchop - vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí (lze do dlaně vložit papírový kapesník - dojde k uvolnění ruky).

Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

       Více najdete: 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=55

 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=58

 

www.jak-spravne-psat.cz/?p=75

Více zde: https://valalova.webnode.cz/dulezite-informace/spravne-psaní

       Grafomotorika aneb hraním ke psaní

      Přikládám vhodnou inspiraci studentky, která velmi pěkně zpracovala ve své diplomové práci

      tematiku grafomotoriky a jejího rozvoje.

      www.ppp - ostrava.cz                   

      Hraním ke psaní - ppp Ostrava

      Správné sezení a držení těla při psaní

          Sezení.jpg

      Motorika rtů a jazyka  

      Doporučují cvičení a hry z oblasti logopedie. Pokud chceme správně vyslovovat, je potřeba rozhýbat jazyk a rty. Tady jsou některá cvičení:

 1. Stáhnout rty a lehce foukat. Pokud foukáme na píšťalku, vybíráme tu s kulatým náústkem (ne plochým).
 2. Foukat a napojit hlásku U, později O. Foukat a pootevřít rty na vyslovení hlásky O, U. Napojit další samohlásky.
 3. Vypláznout jazyk a dělat střídavě špičku a zpátky ho zploštit.
 4. Olíznout vodorovným směrem nejdřív spodní ret, pak horní (pomalu, rychle, nevracet se).
 5. Olizovat se kruhovitě jedním směrem, pak druhým.
 6. Uvolnit jazyk a pohybovat jím zprava doleva a zpět, pokud možno rychle (dolní čelist musí být v klidu).
 7. Olíznout horní ret ve středu rtu směrem vpřed a vzad (horní ret se může stáhnout, aby se na něj lépe dosáhlo).
 8. Rychle vtahovat a zatahovat jazyk, přitom se cvrnká o horní ret (čertík), pohyb nesmí být do strany.
 9. Vycenit zuby, olíznout se po obou stranách a táhnout jazyk po patře dozadu, potom se vracet stejným způsobem.
 10. Klepat jazykem o horní patro (D).
 11. Stáhnout jazyk dozadu, potom ho vést vpřed (L)
 12. Zaklesnout jazyk za dolní zuby a zvedat jeho hřbet. Pak ho opět pokládat (Ď, Ť, Ň).
 13. V ústech vytvořit jazykem „mističku“.
 14. Mističku zvednout a klepat s ní o patro (na špičku nebo na plocho).
 15. Zvednout jazyk a plácnout s ním dolů (nevyplazovat).
 16. Rozplácnout jazyk a stáhnout rty – vytvořit ruličku.

 

     Jóga pro děti aneb táto a mámo, pojďte si se mnou zacvičit

     Učení není mučení, ale jakmile uvidíte, že už toho mají děti dost, pomáhá veškerá pohybová aktivita, kterou zařadíte

     do vašeho každodenního rozvrhu. A pevně věřím, že se tahle činnost bude dětem líbit.

     Pigy cvičení s Hankou Kynychovou( s jakýmkoliv náčiním)

    Jogínci v přírodě: Pozdrav slunci

    Joga s Artánkem 

    MaMMa Yoga pro děti

    yutoube jogaskristy.cz

     

   Učivo k procvičování hravou formou:

  ctedu@ceskátelevize.cz

  skolakov.eu

  skolavpyzamu.cz

  matika.in/cs/

  gramar.in/cs/

  zlatka.in

  matyskova - matematika.cz

  skolasnadhledem.cz (online cvičení)

  onlinecviceni.cz ( pro matematiku i český jazyk)

  rysava.websnadno.cz ( 1. třída  - M, Čj)

Věnujte pozornost tomuto sdělení:

Schůzka s rodiči - úkoly

Schůzka v Teams - porada k domácím úkolům: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NzFiZDEyMzItYTdjMy00NTc1LTkzMWMtMzMwMGZiMjIxOTU4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a110ecb4-0128-4eb0-8a13-4874f819729c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Schůzka v teasm : čtenářský klub 1.B

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDdjNTIzZGItMDJiMC00YjM0LTk4NzQtZjU1YmUzMDdiYTQ4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226a1ca4dc-da93-48d2-a18e-87efa738c905%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25222e1847b4-f8f0-4521-9b97-039c44ad6397%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0550b92-0965-44b4-8088-5ee6858a4c9f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true  

                   Desatero.jpg

  Prázdniny ve školním roce 2020 - 2021    

    Podzimní prázdniny:                od čtvrtka 29. října 2020 do pátku 30. října 2020

    Vánoční prázdniny:                   od středy 23. prosince do neděle 3. ledna 2021

    Pololetní prázdniny:                 pouze pátek 29. ledna 2021

    Jarní prázdniny:                         od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

     Velikonoční prázdniny:          od čtvrtka 1. dubna 2021

     Hlavní prázdniny:                     od čtvrtka 1. července do 31. srpna 2021

 

     Sdělení školní družiny

   Vedoucí vychovatelka školní družiny:           Ludmila Navrátilová

     vychovatelka v naší třídě:                                   Ivona Musilová

 

                                                                   Rozvrh hodin ve třídě I. B

                                       1.                 2.                 3.               4.                5.

         Pondělí            ČJ                M                  ČJ             

         Úterý                 ČJ                M                  ČJ             PRV

         Středa               TV                M                  ČJ             VV             VV

         Čtvrtek             ČJ                M                   HV            ČJ

         Pátek                 ČJ                TV                  ČJ            PRV       

 

      Akce třídy ve školní roce 2020 - 2021

      Září            16. 9. 2020 - Olympijský běh 

                          29. 9. 2020 - Třídní schůzky v 17.00 hod. ve třídě 1.B

      Říjen         14. 10 a 15. 10. - Sběr papíru /prosím, aby žáci donesli nejméně 5kg/

      Listopad                Distanční výuka

      Prosinec

                                strom

Vážení rodiče, přeji Vám krásné pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví , osobní pohody a hlavně radost z Vašich dětí. Třídní učitelka Mgr. Libuše Dvořáková

         Březen               Distanční výuka

         Duben

Velikonoce.jpg

             Červen             

           Vážení rodiče,
          stejně jako většinu obyvatel naší země, ani nás nenechala situace na Jižní Moravě
          chladnými a chceme pomoci.
          Rozhodli jsme se uspořádat finanční sbírku, do které se můžeme společně zapojit.
          Všichni , kteří chtějí, mohou přispět do středy 30.6. libovolnou částkou, která se pak
          celá odešle na transparentní účet obce Hrušky, ve které byla značně poničena i
          základní škola, na jejíž obnově bychom se rádi podíleli.
          Děkujeme všem, kteří nejste lhostejní a připojíte se k nám.
 
                           IMG_20210630_082325.jpg
 
 
      
 
                             Třída 2.B
 
 
      IMG_20211011_104640.jpg
 
 
           Vítáme Vás tentokrát již ve 2.B.....trošinku jsme vyrostli
 
 
           
 
              Rozvrh hodin ve třídě 2.B
    
                Po   Čj     M     Čj    Hv   Prv
                Út   Čj     M    Pč    Čj
                St    Čj    Tv    M     Čj
                Čt    M     Čj    Prv   Čj 
                Pa   Tv    Čj    M      Vv    Vv
 
                PLÁNOVANÉ AKCE V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
             
                 ZÁŘÍ:     Olympijský den 
                                 
                IMG_20210909_104800.jpg 
 
                Naše nejúspěšnější třídní hvězdičky
 
                IMG_20211111_112952.jpg      IMG_20211111_112913.jpg     IMG_20211111_113140.jpg
                Čteme s dětmi, čteme rádi..... a všichni jsme kamarádi
 
                 ŘÍJEN:  Sběr papíru
                                 Sběr kaštanů, šípků a přírodnin pro opuštěná zvířátka
                                 Bílá pastelka
                                 Den stromů
               
                 IMG_20211018_103152.jpg      IMG_20211018_103411.jpg      IMG_20211018_103300.jpg
                 Děti dětem ke Dni stromů
 
                 Podzimní prázdniny
 
                  IMG_20211118_143511.jpg      IMG_20211118_140111.jpg      IMG_20211118_140038.jpg
                  Korálkování s dětmi ve výtvarné dílničce
                                            

                   LISTOPAD:

                  IMG_20211008_101147.jpg      IMG_20211008_101153.jpg      IMG_20211008_101202.jpg 

                  Malujeme jako malí mistři na velká plátna

IMG_20210921_103059.jpgIMG_20210921_103155.jpgIMG_20210921_103140.jpgIMG_20210921_103144.jpg

        Vyrábění v hodinách pracovních činností nás nejen baví, ale i inspiruje ve tvoření a rozvíjení fantazie 

  IMG_20211116_105009.jpgIMG_20211116_104952.jpgIMG_20211116_105018.jpgIMG_20211116_104918.jpg

           A už se připravujeme na vánoční svátky. Začali jsme vyrábět čerty.

           PROSINEC:

  IMG_20211125_112627.jpgIMG_20211125_112514.jpgIMG_20211125_112440.jpgIMG_20211125_112654.jpg

   Konečně se nám splnil dlouho očekávaný sen. Dnes k nám přijel bílý kůň a zalehl nám celý dvůr.

   Malovaná hádanka v hodině čtení. Už víte, jaká je odpověď?

                                               IMG_20211210_081156.jpg

                                               Hry dětí na sněhu. Sníh nám přinesl velikou radost a hlavně zábavu.

                                              IMG_20211214_110037.jpg

                                               Naše povídání a vyrábění vánočních skřítků, Vánoce, tradice a zvyky.

                                            IMG_20211210_084001.jpg

                                            Už se všichni těšíme na dlouho očekávané Vánoce.

IMG_20211210_111801.jpgIMG_20211210_112823.jpgIMG_20211210_120816.jpgIMG_20211210_122611.jpg

IMG_20211210_113512.jpgIMG_20211210_145131.jpgIMG_20211210_145228.jpgIMG_20211210_115345.jpg

           Tentokrát se nám naše vánoční svícínky ve tvořivých dílničkách zdařili. Máme z našich výrobků velikou radost.

 IMG_20211222_092832.jpgIMG_20211222_092822.jpgIMG_20211222_092927.jpgIMG_20211222_092813.jpg

           Žirafka byla výsledkem našeho vánočního tvoření. Podívejte se, určitě se nám povedly.

IMG_20211222_105122.jpgIMG_20211222_105906.jpg

                 A takto jsme dnes společně s dětmi ukončily letošní kalendářní rok 2021.

IMG_20211221_112754.jpgIMG_20220104_110800.jpg

 

 IMG_20220111_135754.jpgIMG_20220111_144156.jpg

  Zahájení plaveckého výcviku v naší třídě

IMG_20220208_094824.jpgIMG_20220208_100028.jpgIMG_20220208_094939.jpgIMG_20220208_100210.jpg

   Valentýnské tvoření v naší třídní dílničce

IMG_20220208_133013.jpgIMG_20220208_133026.jpgIMG_20220208_132931.jpgIMG_20220208_132904.jpgIMG_20220208_132804.jpg

IMG_20220214_100859.jpg 

                        IMG_20220225_120913.jpg                                                  A máme tady březen, nejkrásnější měsíc v roce. Všechno kolem kvete a sluníčko probouzí naši krásnou přírodu.

IMG_20220319_171110.jpgIMG_20220318_115845.jpgIMG_20220318_174512.jpg

               Učíme se v překrásném školním koutku

IMG_20220323_101554.jpgIMG_20220323_101546.jpgIMG_20220323_102716.jpgIMG_20220323_102724.jpgIMG_20220323_102801.jpg

               Akce naší třídy:   1. Po stopách Jana Amose Komenského /stezka poznání/

IMG_20220331_170130.jpgIMG_20220331_170148.jpgIMG_20220331_170155.jpgIMG_20220331_170203.jpgIMG_20220331_171806.jpg

IMG_20220331_171817.jpgIMG_20220331_171956.jpgIMG_20220331_171821.jpgIMG_20220331_172028.jpgIMG_20220331_172013.jpg

                                                    2. Velikonoční tvořivá dílna dětí a jejich rodičů

IMG_20220331_175437.jpgIMG_20220331_175536.jpgIMG_20220331_175631.jpgIMG_20220331_175738.jpgIMG_20220331_181315.jpg

IMG_20220331_181227.jpgIMG_20220331_175742.jpgIMG_20220331_175533.jpgIMG_20220331_175751.jpgIMG_20220331_190716.jpg

                                               3. Turnaj rodičů a chlapců/stolní fotbálek a vzdušný hokej/

                                               4. Táborák spojený s opékáním buřtů

                                               5. Čtení Andersenových pohádek a noc ve škole, snídaně ve třídě

IMG_20220331_185558.jpgIMG_20220331_185608.jpgIMG_20220331_185648.jpgIMG_20220331_185613.jpgIMG_20220401_071913.jpgIMG_20220401_071853.jpgIMG_20220401_071907.jpg

                                                  6. Ukliďme si svoje město, úklid v okolí Hloučele

             IMG_20220408_082711.jpg

IMG_20220408_083939.jpgIMG_20220408_084120.jpgIMG_20220408_084252.jpgIMG_20220408_084310.jpgIMG_20220408_084340.jpgIMG_20220408_084705.jpg  IMG_20220408_084502.jpgIMG_20220408_084958.jpgIMG_20220408_090031.jpgIMG_20220408_090519.jpgIMG_20220408_094709.jpg

        IMG_20220411_105132.jpg             Recitační soutěž 2. tříd - naše Terezka obsadila 1. místo

        Dubnová tvořivá dílnička - vyrábění motýlků k Zápisu nastávajících prvňáčků

IMG_20220410_142941.jpgIMG_20220419_122841.jpg

IMG_20220419_122111.jpg                IMG_20220419_122135.jpg              IMG_20220419_122154.jpg

            Beseda s Hasiči

IMG_20220428_093744.jpgIMG_20220428_093901.jpgIMG_20220428_093921.jpgIMG_20220428_093958.jpgIMG_20220428_094013.jpgIMG_20220428_094055.jpg

            Den s čarodějnicemi, zábavný program pro naše žáky

IMG-20220429-WA0005.jpgIMG_20220429_102232.jpgIMG_20220429_102244.jpgIMG_20220429_104156.jpgIMG_20220429_103929.jpgIMG_20220429_092959.jpg

IMG_20220429_104714.jpg

                Den Země tentokrát s podtitulem Slunce - dárce života na Zemi

IMG_20220504_090639.jpgIMG_20220504_081453.jpgIMG_20220504_090626.jpgIMG_20220504_081441.jpgIMG_20220504_093807.jpgIMG_20220504_093651.jpg

IMG_20220504_094214.jpgIMG_20220504_101425.jpg                                                                                         IMG_20220505_154238.jpg

    

        A tohle je naše Viktorka a Terezka - obsadily na Čokoládové tretře 5. a 8. místo

 

 

 

         Tady máme Malé mistry, jak křídami malují sluníčka

IMG_20220510_131616.jpgIMG_20220510_131229.jpgIMG_20220510_131313.jpgIMG_20220510_131601.jpgIMG_20220510_131609.jpgIMG_20220510_132709.jpg

IMG_20220510_133003.jpgIMG_20220511_100922.jpgIMG_20220511_102801.jpgIMG_20220504_094220.jpg

               Projekt Ukrajina versus Česko

IMG_20220520_114403.jpgIMG_20220520_092742.jpgIMG_20220520_103747.jpgIMG_20220520_103955.jpgIMG_20220520_110103.jpg

IMG_20220520_112508.jpgIMG_20220520_110118.jpgIMG_20220520_113912.jpgIMG_20220520_113923.jpgIMG_20220520_120151.jpg

                    Den s netradičními aktovkami - nejvtipnější nápad vyhrává

IMG_20220523_081219.jpgIMG_20220523_081006.jpgIMG_20220523_081345.jpgIMG_20220523_081427.jpg

IMG_20220523_081245.jpgIMG_20220523_081253.jpgIMG_20220523_081309.jpgIMG_20220523_081316.jpgIMG_20220523_081302.jpg

   A kdo zvítězil? Úplně nejoriginálnější byl Filípkův výtvarně ozdobený kbelík, do kterého se toho hodně vejde a ještě do něho nezaprší. A je velmi praktický. 

              A teď zase pár foteček z naší květnové tvořivé dílničky, kde s námi tvoří maminky, babičky i šikovný tatínek

IMG_20220526_152316.jpgIMG_20220526_154417.jpgIMG_20220526_154247.jpgIMG_20220526_153245.jpgIMG_20220526_161901.jpgIMG_20220526_154254.jpg

IMG_20220526_160710.jpgIMG_20220526_161113.jpgIMG_20220526_161246.jpgIMG_20220526_161301.jpgIMG_20220526_161912.jpgIMG_20220526_162106.jpg

         Náš školní Dětský den

IMG_20220603_092923.jpgIMG_20220603_093233.jpgIMG_20220603_093343.jpgIMG_20220603_093115.jpgIMG_20220603_093529.jpg

IMG_20220603_104043.jpgIMG_20220603_104051.jpgIMG_20220603_104102.jpgIMG_20220603_104141.jpgIMG_20220603_104122.jpg

       Pohádková stezka

1654075003143.jpg1654075003165.jpg1654075003171 (1).jpg

              Odjíždíme na školu v přírodě do Ostružné v Jeseníkách

IMG_20220613_172746.jpg

                         Fotky ze školy v přírodě najdete zde:  

 
                      Jméno: Ostružná
                       Kód: Geppert
 
IMG_20220613_175340.jpgIMG_20220616_092323.jpg
       Doufám milí rodiče, že náš společně vytvořený Deník ze školy v přírodě, plný diplomů, chování mladých indiánů v přírodě, Vás potěšil.
 
IMG_20220623_135939.jpg

 

 

      Naše závěrečná tvořivá dílnička ve 2.ročníku.

      Mořský koník už nás láká na prázdniny k moři.

 

 

 

 

 

       A ještě pár foteček našich nejúspěšnějších žáků v Olympijském běhu, ve výtvarných soutěží pod vedením naší Ivonky Musilové.

IMG_20220622_110220.jpgIMG_20220620_084857.jpgIMG_20220620_084906.jpgIMG-20220623-WA0000.jpg

           Pan Ivoš Hynek předává naší Verunce diplom, medaili a věcné dárky za 1. místo v okresní výtvarné soutěži  Požární ochrana očima dětí,

           3. místo obsadil v okresním kole Filípek . Jejich výtvarné práce postoupily do krajského kola.      

IMG-20220623-WA0001.jpg             

             Filípek se  svou prací obsadil 2. místo v krajské soutěži .

             A jeho práce postupuje dále do celostátního kola. Tak Fildo, budeme držet

              pěsti, ať Ti to vyjde !

 

 

 

 

                 Těšíme se na prázdniny    -  krátká videa ze školy

   VID-20220628-WA0000.mp4

   VID-20220628-WA0001.mp4

   VID_20220202_135312.mp4

IMG_20220630_083105.jpg             IMG_20220630_083046.jpg

       Koukejte milí rodiče, máme druhou třídu v kapse. A dnes nám začaly vytoužené prázdniny.

  A nyní po prázdninách začínáme již ve 3.B

  IMG_20220913_122210.jpg

               Září:        Divadelní představení " Tančící loutky"

IMG_20220913_100435.jpgIMG_20220913_100446.jpgIMG_20220913_100335.jpgIMG_20220913_102243.jpgIMG_20220913_103132.jpg

IMG_20220913_102829.jpgIMG_20220913_103701.jpgIMG_20220913_104028.jpgIMG_20220913_104128.jpgIMG_20220913_104244.jpg

         Hodina KORFBALU s našimi dětmi, která se mimořádně zdařila - nábor malých talentů

IMG_20220914_112827.jpg