Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby poskytuje škola žákům i jejich zákonným zástupcům.

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb na naší škole výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence. Ti úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, ale i s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Pracovníci školy, kteří poskytují poradenskou činnost

Ředitel školy

 • zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence, ti spolupracují zejména s třídními učiteli

Výchovný poradce

 • provádí poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, podává informace o přijímacím řízení
 • zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků
 • koordinuje sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • koordinuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • koordinuje poskytování poradenských služeb žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • poskytuje informace o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC, středisky výchovné péče) v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným  zástupcům
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení, zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

Školní metodik prevence

 • tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy
 • koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • metodicky vede činnost pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

Speciální pedagog

 • provádí depistážní činnosti - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • provádí diagnostické a intervenční činnosti
 • provádí event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy
 • zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakt se zákonným zástupcem
 • zajišťuje speciálně pedagogickou intervenci a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • připravuje a průběžně upravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje kooperaci se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • koordinuje a metodicky vede pedagogické asistenty ve škole
 • zajišťuje dokumentaci případů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

  Třídní učitel                                                                                                                                

 • motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich spravedlivé dodržování (vytváření otevřené, bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě)
 • zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy s rodiči žáků třídy
 • získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí
 • spolupracuje se školním metodikem prevence na cíleném, včasném vyhledávání varovných signálů, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu, diagnostikuje vztahy ve třídě
 • zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

Práce s informacemi a s důvěrnými daty při poskytování poradenských služeb

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem.

Prostory a časová dostupnost poradenských služeb

Pracovník Prostory Konzultační hodiny

Ředitel školy
Mgr. Roman Pazdera

ředitelna v 1. poschodí školy 582 319 072
kdykoliv po telefonické domluvě

Zástupce ředitele školy

Mgr. Kamila Sedláčková

kancelář v 1. poschodí

582 319 073

kdykoliv po telefonické domluvě

Výchovný poradce
Mgr. Vlasta Kinclová

kabinet fyziky dveře č.8
2. poschodí školy

582 319 090
vlasta.kinclova@zsmelan.cz
kdykoliv po telefonické domluvě

 

 

 

Školní metodici prevence
Mgr. Jitka Suchánková
Mgr. Kateřina Macáková

kabinet dveře č. 72 v 1. poschodí školy
kabinet dveře č. 100 v přízemí

582 319 071 
kdykoliv po telefonické domluvě

Speciální pedagog
Mgr. Ivana Nová

kabinet dveře č.105 v přízemí

582 319 082

 

ivana.nova@zsmelan.cz

kdykoliv po telefonické domluvě

 

Koncepce poskytování školních poradenských služeb.docx

Program poradenských služeb ŠPP na školní rok 2023-2024.docx

 

Výchovná poradkyně

Plán práce výchovného poradce 2023-2024.docx

 

Úřední hodiny výchovné poradkyně.docx

Přijímací řízení 2023-2024 - plánované změny.docx

 

Koncepce domácí přípravy ZŠ a MŠ Melantrichova

 

Školní metodik prevence

Minimální preventivní program 2023_2024.docx

Program proti šikanováni.doc

Hazardní hráčství.docx

Alkohol.docx

Tabák.docx

Návykové látky.docx

Distanční vzdělávání.docx

Strategie předcházení šikaně.docx

Psychická krize.docx

Školní preventivní strategie.doc